W dniu 10.09.2020r. na wniosek Powiatu Radomszczańskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego na Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą, na terenie działki nr ewid. 219 obręb 50 przy ul. Przedborskiej w Radomsku.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 10.09.2020r. na wniosek Powiatu Radomszczańskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego na Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą, na terenie działki nr ewid. 219 obręb 50 przy ul. Przedborskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.