W dniu 12.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: TRM.6733.34.2020.AM dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych, na działkach nr ew. 415/3 i 174 ob. 19, dz. nr ew. 7 ob. 5, dz. nr ew. 179/11 ob. 26, dz. nr ew. 191/3 ob. 27, dz. nr ew. 2/5 ob. 15, dz. nr ew. 502/1 i 447/4 ob. 40 Radomsko, w Radomsku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 12.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: TRM.6733.34.2020.AM dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych, na działkach nr ew. 415/3 i 174 ob. 19, dz. nr ew. 7 ob. 5, dz. nr ew. 179/11 ob. 26, dz. nr ew. 191/3 ob. 27, dz. nr ew. 2/5 ob. 15, dz. nr ew. 502/1 i 447/4 ob. 40 Radomsko, w Radomsku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.