dniu 21 października 2020r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.17.2020.DF o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zwykłego Bezpieczne otoczenie i przyjazne środowisko „MASZT” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr RDM3307D,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 21 października 2020r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.17.2020.DF o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zwykłego Bezpieczne otoczenie i przyjazne środowisko „MASZT” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr RDM3307D, wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 134/2 obręb nr 49 przy ul. Paderewskiego w Radomsku, wszczętym na wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wronę.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

- w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.
znaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.