W dniu 22.10.2020r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.35.2020.KS umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działkach położonych w Radomsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 22.10.2020r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.35.2020.KS umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działkach położonych w Radomsku, o nr ewid.:

- 1/1 obręb 20 (ul. Przedborska);

- 1/1 obręb 12 (ul. Przedborska);

- 1, 2/1 obręb 17, 1/2 obręb 16 (ul. Brzeźnicka, Ciepła);

- 99 obręb 39; 140/2 obręb 40 (ul. Brzeźnicka);

- 1/6 obręb 7 (ul. Narutowicza);

- 127 obręb 6; 842/2, 843 obręb 48; 135/7 obręb 6 (ul. Narutowicza, Orzeszkowej);

- 289 obręb 30 (ul. Krakowska).

 

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

- w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.