w dniu 27.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: TRM.6733.36.2020.AM dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Letniej i Pięknej w Radomsku, na działkach nr ew. 179/1, 299, 307/1, 307/4 ob. 26, dz. nr ew. 113/1 ob. 27, dz. nr ew. 289, 33, 14/111, 14/117 ob. 30 Radomsko, w Radomsku.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 27.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: TRM.6733.36.2020.AM dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Letniej i Pięknej w Radomsku, na działkach nr ew. 179/1, 299, 307/1, 307/4 ob. 26, dz. nr ew. 113/1 ob. 27, dz. nr ew. 289, 33, 14/111, 14/117 ob. 30 Radomsko, w Radomsku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

– na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

– w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.