Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 20.01.2021r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Michała Klimuk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i remoncie sieci oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska, na działkach nr ewid. 297/5 obręb 18, nr ewid. 415/3 obręb 19, nr ewid. 175/2, 177/3, 177/4, 307/1, 307/4 obręb 26, nr ewid. 1/9, 1/11, 1/12, 7/1, 34/15, 34/37, 39/10, 39/12, 39/16, 39/17, 113/1, 113/2, 172, 182/3, 182/4, 419/3, 441, 500/4, 500/13, 509 obręb 27, nr ewid. 1/4 obręb 33 w Radomsku, ul. Piastowska, Tysiąclecia, Słowicza, Leszka Czarnego, Jagiellońska, Prymasa Wyszyńskiego, Armii Krajowej.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
  • w lokalnej prasie.