Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),  oraz art. 49 i art. 61 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

na wniosek Zakładu Produkcyjno – Handlowego „Polwos” Tadeusz Polanowski  z/s w Jarocinie przy ul. Zacisznej 11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowych kotłów wodnych w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnych kotłów na biomasę oraz obniżenie mocy kotła parowego  OR-32 z 25 MW do 15,84 MW w istniejącym budynku ciepłowni wraz z całą infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 18/18 i 18/50  w obrębie 9 w Radomsku.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.