Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 16.02.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.46.2020.KK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu w ul. Orkana i Słowackiego w Radomsku, przewidzianego do realizacji: w ul. Orkana, Słowackiego w Radomsku, działki nr ewid. 819, 774/10 (obręb 8 Radomsko).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
  • w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.