Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 08.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA-0278 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:

- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym )

- montaż anten odbiorczo - nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,

- wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna)

- budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna),

na terenie działki o nr ewid. 729 obręb 41, (położonej między ul. Jana Bytnara a ul. Brzeźnicką) w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

- w lokalnej prasie.