Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 26.02.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Marka Kowalczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej

SN i nN na terenie działek nr ewid. 296, 297/3, 297/8, 307/1, 307/4 obręb 26; nr ewid. 22/63, 23/9, 151/2, 151/8 obręb 31; nr ewid. 166, 167, 228/26 obręb 32; nr ewid. 123/2, 258, 264/1, 265/1, 280/9, 280/10, 282/1, 305, 307, 308, 312/2, 312/3, 313/3, 313/4, 313/5, 313/17, 316, 330/2, 348/2, 372, 386, 408, 442 obręb 51 w Radomsku, ul. Jagiellońska, Starowiejska, Partyzancka, Jodłowa, Strażacka, Strzałkowska.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.