Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 05.03.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.49.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i remoncie sieci oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska, na działkach nr ewid. 297/5 obręb 18, nr ewid. 415/3 obręb 19, nr ewid. 175/2, 177/3, 177/4, 307/1, 307/4 obręb 26, nr ewid. 1/9, 1/11, 1/12, 7/1, 34/15, 34/37, 39/10, 39/12, 39/16, 39/17, 113/1, 113/2, 172, 182/3, 182/4, 419/3, 441, 500/4, 500/13, 509 obręb 27,                      nr ewid. 1/4 obręb 33 w Radomsku, ul. Piastowska, Tysiąclecia, Słowicza, Leszka Czarnego, Jagiellońska, Prymasa Wyszyńskiego, Armii Krajowej.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: rpl w zakładce ogłoszenia,
  • w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.