Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 29.03.2021r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.45.2020.AM dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0278 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, obejmującej:

- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym),

- montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,

- wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna),

- budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna).

przewidzianym do realizacji:

przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku, działka nr ewid. 729 (obręb 0041 Radomsko).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
  • w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.