Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 15.04.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.39.2020.DF wyjaśniające zapisy decyzji Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.39.2020.DF z dnia 30.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa) na terenie działek nr ewid. 294/20, 951 obręb 17 w Radomsku, ul. Młodzieżowa,  ul. Ks. Antoniego Turleja, ul. Księżycowa.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

      Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 

           

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: pl w zakładce ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.