Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 20.04.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Pieścika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia

na terenie działek nr ewid. 824/2, 824/5, 825/3 obręb 17, nr ewid. 1/7, 7/3, 7/1, 80/1, 74/1, 441/1, 440/3, 440/2, 88/10, 88/3, 440/4, 441/2, 88/4, 440/5, 441/3, 88/5, 440/6, 88/6, 440/7, 88/7, 440/8, 88/8, 440/9, 88/11, 440/25, 440/24, 440/12, 440/10, 440/26, 88/12, 91, 440/13, 440/14, 440/15, 440/27, 88/13, 440/16, 440/17, 440/18, 440/19, 440/20, 440/21, 440/28, 88/14, 440/29, 88/15, 440/30, 88/16, 440/31, 88/17, 440/32, 88/18, 88/19, 440/33, 440/34, 88/20 obręb 28 w Radomsku,  ul. Szarych Szeregów.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.