Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 12.05.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.6.2021.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działek nr ewid. 296, 297/3, 297/8, 307/1, 307/4 obręb 26; nr ewid. 22/63, 23/9, 151/2, 151/8 obręb 31; nr ewid. 166, 167, 228/26 obręb 32; nr ewid. 123/2, 258, 264/1, 265/1, 280/9, 280/10, 282/1, 305, 307, 308, 312/2, 312/3, 313/3, 313/4, 313/5, 313/17, 316, 330/2, 348/2, 372, 386, 408, 442 obręb 51 w Radomsku, ul. Jagiellońska, Starowiejska, Partyzancka, Jodłowa, Strażacka, Strzałkowska.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: rpl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.