Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w dniu 10.05.2021r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Marka Kowalczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na terenie działek o nr ewid. 1/1 obręb 12, nr ewid. 1, 2/1 obręb 17, nr ewid. 1/2 obręb 16, nr ewid. 99 obręb 39, nr ewid. 140/2 obręb 40, nr ewid. 1/6 obręb 7,  nr ewid. 842/2, 843 obręb 48, nr ewid. 289 obręb 30, nr ewid. 99 obręb 39 w Radomsku, ul. Przedborska, ul. Brzeźnicka, ul. Ciepła, ul. Narutowicza, ul. Orzeszkowej, ul. Krakowska.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: pl w zakładce ogłoszenia.