Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) na wniosek Inwestora tj. Zakładu Produkcyjno – Handlowego „POLWOS” Tadeusz Polanowski, w dniu 02.06.2021r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: TSO.6220.1.2021 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowych kotłów wodnych w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnych kotłów na biomasę oraz obniżenie mocy kotła parowego  OR-32 z 25 MW do 15,84 MW w istniejącym budynku ciepłowni wraz z całą infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 18/18 i 18/50  w obrębie 9 w Radomsku. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.