Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 21.05.2021r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Martę Miernik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.19.2021.DF, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia

(max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w Radomsku, na terenie działek:

  • nr ewid. 258/2, 354 obręb 48 – ul. Witosa,
  • nr ewid. 843 obręb 48, nr ewid 231/2 obręb 46 – ul. Narutowicza,
  • nr ewid. 217, 356/3, 354, 352/2, 351/4, 350/2, 348/4, 347/2, 346/2, 343/2, 342/2, 341/2, 340/2, 338/2, 337/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/6, 331/7, 331/9, 330/2, 329/2, 328/2, 327/2, 326/2, 325/2, 324/4, 322/2, 321/2, 316/2, 315/2, 310/2, 309/2, 304/2, 303/2, 296/3, 295/3, 104/3, 106/2 obręb 48, nr ewid. 313 obręb 45 – ul. Kolbego,
  • nr ewid. 10/2, 9/1, 8/10 obręb 48 – ul. Hubala,
  • nr ewid. 229/3, 230 obręb 46 – ul. Batalionów Chłopskich,
  • nr ewid. 112/2, 111/2, 111/5 obręb 46 – ul. Romana Dmowskiego,
  • nr ewid. 316/1 obręb 46 – ul. Radosna.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.