Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 07.06.2021r. na wniosek ORANGE POLSKA S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika P. Beatę Kozłowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A.

(projektowana wieża antenowa – konstrukcja o wysokości nieprzekraczającej  30,5 m) na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 przy ul. Narutowicza w Radomsku (sprawa znak: TRM.6733.23.2021.DF).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: pl w zakładce ogłoszenia.