Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w dniu 28.05.2021r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Sebastiana Ciuchcińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: TRM.6733.22.2021.DF, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia

(max. coś. robocze MOP = do 0,5 MPa) w Radomsku, na terenie działek nr ewid. 313, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 obręb 45, nr ewid. 260/2, 217, 103/17, 9/15, 8/10, 6/15, 7, 6/1, 1/10, 1/1 obręb 48, nr ewid. 230, 229/3, 13, 12, 6/2, 6/1, 317, 229/4 obręb 46 w Radomsku, ul. Górnickiego, ul. Batalionów Chłopskich, Obwodnica m. Radomska.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.