Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 29.06.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.15.2021.AM dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacji: ul. Kilińskiego, Jachowicza w Radomsku, działki nr ewid. 186/1, 131, 102/2, 102/3, 89/7 (obręb 11 Radomsko).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.