Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 05.07.2021r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.13.2021.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych  na terenie działek o nr ewid. 1/1 obręb 12,  nr ewid. 1, 2/1 obręb 17, nr ewid. 1/2 obręb 16, nr ewid. 99 obręb 39, nr ewid. 140/2 obręb 40, nr ewid. 1/6 obręb 7, nr ewid. 842/2, 843 obręb 48, nr ewid. 289 obręb 30, nr ewid. 99 obręb 39 w Radomsku, ul. Przedborska, ul. Brzeźnicka, ul. Ciepła, ul. Narutowicza, ul. Orzeszkowej,  ul. Krakowska.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.