Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 06.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.14.2021.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w m. Radomsko ul. Szarych Szeregów, przewidzianego do realizacji: ul. Piłsudskiego, Szarych Szeregów w Radomsku, działki nr ewid. 824/2, 824/5, 825/3 (obręb 17 Radomsko), 1/7, 7/3, 7/1, 80/1, 74/1, 441/1, 440/3, 440/2, 88/10, 88/3, 440/4, 441/2, 88/4, 440/5, 441/3, 88/5, 440/6, 88/6, 440/7, 88/7, 440/8, 88/8, 440/9, 88/11, 440/25, 440/24, 440/12, 440/10, 440/26, 88/12, 91, 440/13, 440/14, 440/15, 440/27, 88/13, 440/16, 440/17, 440/18, 440/19, 440/20, 440/21, 440/28, 88/14, 440/29, 88/15, 440/30, 88/16, 440/31, 88/17, 440/32, 88/18, 88/19, 440/33, 440/34, 88/20 (obręb 28 Radomsko).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.