Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 06.07.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.10.2021.DF o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.10.2021.DF z dnia 11.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia – do 0,5 MPa, na terenie działek nr ewid. 808, 191/7 obręb 17, nr ewid. 334, 257/6, 113/5 obręb 42 w Radomsku, ul. Baczyńskiego, Staffa, Wymysłowska, Kombatancka.  

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Na wyżej wymienione postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: radomsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.