Podatek leśny

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami lasów,

  2. posiadaczami samoistnymi lasów,

  3. użytkownikami wieczystymi lasów,

  4. w niektórych przypadkach - posiadacz lasów, gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a w sytuacji, gdy las pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz gdy wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Lasem - są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Obowiązek podatkowypowstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

- deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku leśnego

  • od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

  3.  Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458).
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72