Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nr wniosku: WND.RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Jako główny cel projektu wskazano: zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego poprzez modernizację sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku będącej narzędziem do wzbogacenia oferty kulturalnej i wzrostu liczby jej uczestników.

W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, którymi są:

- dostosowanie infrastruktury sali widowiskowej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zapewnienie odpowiedniej nawierzchni, montaż oświetlenia przeszkodowego, zastosowanie pętli indukcyjnej, dzięki czemu osoby niedosłyszące będą miały zapewniony dostęp do organizowanych wydarzeń i przedstawień, powiększając tym samym grono użytkowników sali),

 • zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym (w stanie istniejącym nie jest możliwe korzystanie z części siedzeń, liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnościami również jest ograniczona),
 • poprawę komfortu korzystania z sali widowiskowej, poprzez montaż klimatyzacji, zapewnienie bezpiecznych i wygodnych miejsc siedzących, montaż oświetlenia scenicznego,
 • dostosowanie oferty kulturalnej do możliwych obostrzeń związanych z wystąpieniem czynnika epidemiologicznego poprzez montaż urządzeń umożliwiających prowadzenie streamingu (zapewnienie pełnej dostępności do oferty kulturalnej w momencie ogłoszenia zakazu przemieszczania się, zakazu zgromadzeń, ograniczenia liczby osób mogących przebywać jednocześnie w jednym pomieszczeniu),
 • budowanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez wspólną partycypację w życiu kulturalnym regionu, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez skierowanie oferty kulturalnej do osób przyjezdnych, turystów – nadanie projektowi zasięgu ponadregionalnego,
 • poszerzenie dotychczas realizowanej oferty kulturalnej,
 • zapewnienie możliwości integracji międzypokoleniowej w sferze kultury, włączenie w ofertę kulturalną nowych grup – w tym cudzoziemców poprzez poszerzenie gamy oferowanych usług i dostosowanie jej do ich potrzeb, możliwości językowych, predyspozycji.

Zakres projektu dotyczy modernizacji sali widowiskowej, widowni, widowni na balkonie, zespołu pomieszczeń operatorni oraz pomieszczenia techniczno-użytkowego. W jego ramach przewidziano:

 • roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową wewnętrzną sali kinowej wraz z zespołem pomieszczeń,
 • roboty modernizacyjne instalacji związane z wentylacją i ogrzewaniem,
 • roboty instalacyjne związane z oświetleniem sali i scenicznym,
 • roboty instalacyjne związane z akustyką i projekcją kinową,
 • dostawę i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego,
 • roboty instalacyjne branży sanitarnej,
 • zakup wyposażenia zgodnie ze specyfikacją.

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona w maju 2023r.

Całkowita wartość projektu: 2 923 884,00 zł.

Kwota dofinansowania : 2 023 680,00 zł.

Aktualizacja z dnia 28.12.2021r.

W dniu 27.12.2021r. zostało opublikowane postępowanie przetargowe dotyczące remontu oraz zakupu wyposażenia do sali widowiskowej.

Termin na złożenie ofert został wyznaczony do dnia 12.01.2022r.