Projekt „Przebudowa ul. Raciborskiego, Kilińskiego, Kołłątaja oraz Topolowej w Radomsku” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1. Drogi

Nr projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-045/15

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu Miasta Radomsko jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki kompleksowym działaniom podjętym podczas realizacji inwestycji. W jej wyniku przebudowanych zostanie łącznie 975,89 m dróg gminnych wraz z infrastruktura towarzyszącą.

 

 Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska wraz z infrastruktura towarzysząca wzdłuż realizowanej inwestycji.

 

 Zakres projektu obejmuje:

- Przebudowę drogi o łącznej długości 975,89 m wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych, w tym:

a) przebudowa ulicy Kilińskiego w Radomsku o długości 411,64 m,

b) przebudowa ulicy Raciborskiego w Radomsku o łącznej długości 295,44m,

c) przebudowa ulicy Kołłątaja i Topolowej w Radomsku o łącznej długości 268,81m,

- Przebudowę nowych elementów sieci kanalizacji deszczowej (22 odcinki kanalizacji deszczowej) o całkowitej długości 909,7 m

- Przebudowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia

- Nadzór inwestorski

- Promocję.

 

 Realizacja inwestycji została zakończona w 2014 r. i przebiegała w trzech etapach:

Etap I - przebudowa ulicy Kilińskiego w Radomsku

Etap II - przebudowa ulicy Raciborskiego w Radomsku

Etap III - przebudowa ulic Kołłątaja oraz Topolowej.

Całkowita wartość projektu: 2 785 969,47 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 2 103 509,13 zł