Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Nr projektu: WND-RPLD.06.02.01-10-0022/17-00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych, w skład którego wchodzi:

- budynek kompleksu, a w nim 6-cio torowy basen pływacki o wymiarach 25,00 m x 16,00 m i głębokości 2,20 m wraz z widownią, basen szkoleniowo – rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 9,5 m i głębokości 1,10 m wyposażony w gejzery powietrzne, bicze wodne i kaskady do masażu, brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 35,0 m² i głębokości 0,40 – 0,90 m, saunarium składające się z sauny parowej, sauny suchej, sauny solnej i sauny infrared oraz 3 wanny do hydromasażu, każda dla min. 6 osób, do zastosowania kąpieli borowinowej, ługowej i masażu wodnego, a także pokoje gościnne mogące pomieścić 30 osób.

- na zewnątrz budynku usytuowany zostanie basen rekreacyjny o powierzchni całkowitej ok. 145,0 m² wyposażony w zjeżdżalnię otwartą o długości ok. 20 m. Przy basenie zewnętrznym, ale w strefie bezpłatnej znajdować się będzie wodny plac zabaw o powierzchni ok. 220,0 m² wyposażony w zabawki i atrakcje wodne dla dzieci. Dookoła wodnego placu zabaw rozmieszczone będą ławki, parasole i rozkładane leżaki, tworząc w ten sposób strefę relaksu.

- ponadto, również w ogólnodostępnej strefie bezpłatnej, usytuowany zostanie park edukacyjny wyposażony w urządzenia zabawowo – edukacyjne, demonstrujące zjawiska fizyczne (m.in. urządzenie obrazujące rozchodzenie się fali dźwiękowej, wieża ciśnień, kołyska Newtona czy też urządzenie do tworzenia figur Lissajous). Dodatkowo pojawi się także ścieżka edukacyjna z tropami zwierząt i odciskami liści drzew wraz z tablicami informującymi odpowiednio o gatunkach zwierząt i roślin występujących w polskich parkach narodowych i krajobrazowych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 32 850 000,00 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 7.362.699,99 zł

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku

Aktualizacja - 28.06.2018r.

W dniu 10.05.2018r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formule „zaprojektuj - zbuduj”. W postępowaniu wpłynęły w terminie do 26.06.2018r. dwie oferty na kwoty: Oferta 1: 45 050 000,00 zł. i Oferta 2: 45 567 642,90 zł. W dniu 28.06.2018r. unieważniono powyższe postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Miasto Radomsko zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

Aktualizacja - 28.10.2018r.

W dniu 13.07.2021r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formule „zaprojektuj - zbuduj”. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Jan Skubisz P.P.U.B. INKOMET ul. Młodzowska 19, 97-500 Radomsko ( oferta nr 3) Cena brutto (C) : 32 850 000,00 zł

 

Aktualizacja - 10.07.2019r.

W dniu 22.03.2019r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Po otrzymaniu pozwolenia trwa realizacja robót budowlanych. Obecnie zalewana betonem jest płyta fundamentowa oraz przygotowywane są zbrojenia stanowiące elementy podparcia niecek basenowych.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Aktualizacja - 16.10.2019r.

W bieżącym okresie w zakresie zagospodarowania terenu wykonano: wykopy pod place i drogi, trwały prace związane z nawierzchnią placu, dróg i ścieżek, roboty ziemne: wykop z wywozem urobku, trwały prace związane z wykonaniem płyty żelbetowej wraz z murkiem oporowym. Wykonano ściany żelbetowe: zbrojenie, szalowanie i ułożenie mieszanki przy kondygnacji nadziemnej („0” i „1”). Trwały prace związane z ogrodzeniem terenu, pracowano przy elementach małej architektury.

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

 

 

Aktualizacja - 22.01.2020r.

Łagodna zima pozwala wykonawcy na kontynuowanie budowy, obecnie trwają prace m.in. nad zadaszeniem, instalacjami użytkowymi i niecką zewnętrzną.

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie nr 7

Aktualizacja – luty 2020

Przy ulicy ul. Św. Jadwigi Królowej trwały prace przy budowie nowego kompleksu basenów. Pogoda sprzyjała realizacji zadania. Trwały prace m.in. nad szklaną częścią elewacji i instalacjami użytkowymi.

Zdjęcie nr 8

Aktualizacja – czerwiec 2020

W tym czasie prowadzono prace przy nowym kompleksie basenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Św. Jadwigi Królowej tj.: montaż niecki basenowej, instalacja system filtracji wody, a następnie układanie glazury.

Zdjęcie nr 9

Aktualizacja – wrzesień 2020

W dniu 21.09.2020 r. rozstrzygnięto konkurs na logo i nazwę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku. W głosowaniu internetowym zwyciężyła nazwa: AQUARA, której autorką jest Anna Machalska z Biłgoraju. Internauci wybrali znak graficzny autorstwa Marka Bołtryka.

Zdjęcie nr 10

Aktualizacja – grudzień 2020

Zadanie nie zostało zakończone, wykazano brak kompletnej dokumentacji odbiorowej, która była podstawą wszczęcia postępowania odbiorowego. Podjęto kroki prawne zmierzające do wyegzekwowania prawidłowej realizacji inwestycji przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Zdjęcie nr 11

Aktualizacja – I kwartał 2021

W I kwartale 2021 Wykonawca wzywał Zamawiającego do naprawy znaczących wad budowlanych, które zostały wykazane podczas odbiorów robót budowlanych. Zamawiający wystawił zalecenia pokontrolne dla Wykonawcy jakie powinien zastosować, aby te wady usunąć.

Zdjęcie nr 12

 

Aktualizacja – czerwiec 2021

Podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni uchwalili zasady i tryb korzystania z nowego Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „AQUARA”. Regulamin, który został przyjęty jest dokumentem zawierającym zasady oraz tryb korzystania z obiektu. Zawarte w nim zapisy zobowiązują użytkowników do ich przestrzegania, aby pobyt na nowym basenie był bezpieczny i przyjemny.

Zdjęcie nr 13

Aktualizacja - sierpień 2021

Budowa kompleksu basenowego AQUARA dobiegła końca. Nowoczesny obiekt został otwarty w piątek 20 sierpnia 2021 r. Start zaplanowano o godzinie 14:00, a od godziny 15:00 można było skorzystać z basenu - dla każdego pierwsza godzina wstępu była za darmo. Obiekt czynny jest przez 7 dni w tygodniu, od 9:30 do 21:30. Przewidziano również atrakcyjne zniżki dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, posiadaczy karty dużej rodziny oraz w czasie trwających codziennie do godz. 14:00 happy hours.

Zdjęcie nr 14

Zdjęcie nr 15

Zdjęcie nr 16