Projekt pn. Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3. Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2. Ochrona powietrza

Nr wniosku: WND-RPLD.04.03.02-10-0009/17

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza w wyniku modernizacji instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. w Mieście Radomsko. Projekt realizuje także następujące cele szczegółowe: poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów w mieście; przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w mieście, w tym głównie związanych z ochroną powietrza; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego; oszczędność energii; poprawa warunków/jakości życia mieszkańców regionu; zmniejszenie zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych źródeł; zaoszczędzenie zasobów naturalnych; poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców miasta; dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń; wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska; wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

W wyniku realizacji projektu nastąpi spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu, zmniejszy się ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia ciepła, zmniejszy się poziom kosztów eksploatacyjnych. Inwestycja poprzez oszczędność w zużyciu energii pierwotnej, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną. Projekt będzie miał wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Z powstałej infrastruktury skorzystają bezpośrednio mieszkańcy zmodernizowanego budynku, natomiast efekty ekologiczne będą odczuwalne dla ogółu mieszkańców Miasta Radomska oraz woj. łódzkiego.

Zakres przewidzianych prac w projekcie obejmuje roboty budowlane, na które składają się 2 komponenty: modernizacja instalacji c.w.u. i modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła.

Termin realizacji: 01.04.2018r. – 15.12.2019r.

Całkowita wartość projektu: 202 762,19 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 112 571,13 zł.

 

Aktualizacja z dnia 05.03.2019r.

W dniu 05.03.2019r. została zamontowana tablica informacyjna przy budynku przy ul. Świętej Rozalii 1B. Zamontowana tablica jest elementem prowadzonych działań promocyjnych w ramach realizowanego projektu.

zdj. 2 05.03.2019

Aktualizacja z dnia 27.06.2019r.

W dniu 25.06.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie nr 565083-N-2019 na wyłonienie wykonawcy robót w ramach projektu.

 Aktualizacja z dnia 21.10.2020r.

W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana firma Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8 97-500 Radomsko

 Aktualizacja z dnia 02.12.2019r.

W dniu 29 listopada 2019r. nastąpił odbiór inwestycji. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące roboty i prace:

- wykonano wewnętrzną instalacji ciepłej wody użytkowej;

- wykonano wewnętrzną instalację c.o. z podłączeniem grzejników;

- wykonano wewnętrzną instalację gazu od szafki umiejscowionej na elewacji budynku łącznie z dostawą i montażem tej szafki z podłączeniem kotłów gazowych dwufunkcyjnych, dostawą i montażem stelaży do gazomierzy i szafek gazowych do gazomierzy oraz wymianą dysz w istniejących kuchenkach gazowych;

- dostarczono i zamontowano kotły gazowe dwufunkcyjne;

- wymieniono grzejniki ścienne.

Wszystkie prace i roboty prowadzone były w poszanowaniu zasad równości zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, w tym także dla osób niepełnosprawnych.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr