expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej prz

Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nr wniosku: WND.RPLD.06.01.02-10-00011/17

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury. W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, którymi są: wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta, regionu i całego województwa łódzkiego; podniesienie atrakcyjności miasta i regionu poprzez poszerzenie zakresu usług kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz budujących tożsamość miasta i regionu; ożywienie społeczno-gospodarcze regionu; podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców Radomska.

Zakres projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń piwnicznych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku na funkcję użyteczności publiczne, łącznie z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami budowlanymi, dźwigiem/podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz zakupem wyposażenia. W zaprojektowanych przestrzeniach realizowane będą różnorodne działania kulturalne. Odbywać się będą m.in. stałe zajęcia plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, próby i koncerty zespołów muzycznych, spotkania artystycznych grup seniorskich, koncerty, pokazy filmowe, zabawy i gry adresowane do najmłodszych. Ich założeniem jest to aby były wielofunkcyjne, umożliwiając realizację różnorodnych form aktywności. Jedna sala poświęcona będzie wybitnym twórcom radomszczańskim i w niej w nowoczesny sposób prezentowany będzie dorobek artystyczny twórców, odbywać się będą pokazy, wystawy, zajęcia literackie. Część przestrzeni przeznaczona zostanie do prac nad scenografią. W sali rzeźby powstanie także aneks roślinny stanowiący miejsce integracji, wyciszenia i relaksacji. Rośliny stanowić będą ponadto wyposażenie sali Różewiczów oraz w komunikacji. Powstała przestrzeń stanowić będzie miejsce spotkań, dyskusji i organizacji nowych przedsięwzięć, także subkulturowych.

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu 2021r.

Całkowita wartość projektu: 5 390 852,87 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 3 723 764,20 zł.

 

Aktualizacja z dnia 29.05.2020r.

W dniu 29.05.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Zamówienia Publiczne (zamówienia powyżej 30.000,00 euro) zostało zamieszczone ogłoszenie nr 545412-N-2020 na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Termin na złożenie ofert został wyznaczony do dnia 17.06.2020r.

 

Aktualizacja 31.08.2020r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych tj. firmę Jan Skubisz P.P.U.B INKOMET z siedzibą przy ul. Młodzowskiej 19 w Radomsku. Dokonano także wyłonienia inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.