Image

Projekt pn. „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Oś priorytetowa III. Transport

Działanie III.2. Drogi

Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne

Nr projektu: RPLD.03.02.02-10-0014/19

Beneficjent: Miasto Radomsko

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej do terenów inwestycyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez rozbudowę ul. Stolarzy w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotowy projekt polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej – ul. Stolarzy w Radomsko, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przedsiębiorców do granicy działki nr 158 obręb 36 w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W szczególności przedsięwzięcie obejmuje budowę: jezdni, placu do zawracania, chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, korektę wysokościową warstwy ścieralnej fragmentu istniejącej jezdni oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi poprzez założenie rur ochronnych (dot. sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej). Nowy odcinek drogi zapewniać będzie bezpośredni dostęp do nowych terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Radomsko. W ramach projektu przewiduje się także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych. Planowane efekty projektu (wskaźnik produktu projektu):

- Długość wybudowanej drogi gminnej – 0,40 km.

 

Termin realizacji: 15.02.2021r. – 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 3 309 040,70 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 2 230 723,69 zł.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: