Projekt pn. „Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku” jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji została zaplanowana rozbudowa ul. Spacerowej, która stanowi dojazd do terenów produkcyjnych, zabudowy mieszkaniowej, działek prywatnych oraz instytucji podległych Miastu Radomsku oraz Starostwu Powiatowemu w Radomsku.

Prace obejmują przebudowę jezdni, przebudowę i budowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, budowę zjazdów i poboczy, budowę kanalizacji deszczowej, a także roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej, linii telefonicznej i ciągów komunikacyjnych oraz zmianę organizacji ruchu. Projekt obejmuje także usunięcie kolizji z obiektem małej architektury - kapliczką, przestawienie wiaty blaszanej i roboty budowlane budynku gospodarczego. Łączna długość projektowanej przebudowy pasa drogowego to 1744,8 m.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa komunikacji.

Termin realizacji: 07.2019r. – 12.2019r.

Całkowita wartość projektu: 8.736.638,39 zł.

Kwota dofinansowania FDS: 3.000.000,00 zł.