Projekt pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku” jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne Miasta Radomska oraz dotacja otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakresie zaplanowanych do realizacji prac znajduje się: nowa konstrukcja jezdni ul. Piłsudskiego, wykonanie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną i wodociągową, przebudowa skrzyżowania z ul. Targową na rondo, remont mostu na rzece Radomce bez ingerencji w ustrój nośny.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa komunikacji.

Termin realizacji: 09.2019r. – 11.2021r.

Całkowita wartość projektu: 2.709.675,40 zł.

Kwota dofinansowania FDS: 1.165.772,00 zł.