Image

Projekt pn. „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii planuje się wykonać rozbudowę skrzyżowań: ul. Kraszewskiego z ul. Kopiec, Kraszewskiego z ul. Św. Rozalii oraz przebudowę skrzyżowania ul. Św. Rozali z ul. Zgody, przebudowę ul. Kolejowej, budowę chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz zjazdów, budowę infrastruktury technicznej w postaci sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowniczej, przebudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu poprzez ułożenie rur osłonowych (sieć elektroenergetyczna, ciepłownicza i teletechniczna), roboty rozbiórkowe związane z projektowaną rozbudową, wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Inwestycja ta zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa. Wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawni komunikację.

Termin realizacji: 09.2019r. – 11.2021r.

Całkowita wartość projektu: 13.451.983,00 zł.

Kwota dofinansowania FDS: 6.725.991,00 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: