Image

Projekt pn. „Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – Etap II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotem inwestycji jest II etap rozbudowy ulicy Stara Droga w Radomsku.

W szczególności przedsięwzięcie obejmuje:

- rozbudowę ulicy Stara Droga wraz z przebudową skrzyżowana z ulicą Marii Dąbrowskiej oraz przebudową skrzyżowania z ulicą Torową,

- budowę chodników dla pieszych i utwardzonych poboczy,

- budowę, przebudowę oraz remont istniejących zjazdów,

- budowę infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej wraz z budową rowu ziemnego na terenie działki nr ewid. 40/1 obręb 30 Radomsko oraz budową wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w ul. Torowej,

- budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej,

- przebudowę przyłączy napowietrznych i kablowych nN,

- budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej,

- budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci telekomunikacyjnej,

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu poprzez ułożenie rur osłonowych (sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna),

- roboty związane z rozbiórką: konstrukcji istniejącej drogi, ogrodzeń, kolidującej infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej,

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,

- wykonanie nowych nasadzeń.

W związku z wprowadzanymi zmianami w infrastrukturze drogowej przewiduje się wykonanie nowej oraz dostosowanie istniejącej organizacji ruchu do stanu docelowego po rozbudowie. Projektuje się wykonanie azylu dla pieszych

Realizacja inwestycji pozwoli w sposób sprawny przemieszczać się mieszkańcom nowobudowanego (częściowo już oddanego do użytku) Osiedla "Słoneczne" składającego się docelowo z domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz bloków mieszkalnych o łącznej ilości 140 mieszkań, tj. szacuje się około 420 nowych mieszkańców/użytkowników drogi. Ponadto droga stanowi także drogę dojazdową do firm i instytucji, które przy niej się znajdują. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej ulicy.

Termin realizacji: 06.2020r. – 11.2022r.

Całkowita wartość projektu: 4 192 726,00 zł.

Kwota dofinansowania FDS: 2 515 635,00 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: