„Bliskie spotkania ze wsią” – projekt edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

W sierpniu 2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III EDYCJĘ KONKURSU NA DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI ZADAŃ Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016”
We wrześniu 2015 Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku złożyło do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” w roku szkolnym na zadanie pn.: „Bliskie spotkania ze wsią” – projekt edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2015r. i Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku otrzymało dotację w kwocie 22 380,00 zł na realizację projektu jak wyżej. Wkład własny przedszkola do projektu wynosi 2 500,00 zł Projekt jest realizowany w terminie od 01.02.2016r. do 30.06.2016r.
Informacje o realizowanym Projekcie:
Nazwa zadania:
„Bliskie spotkania ze wsią”-projekt edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

Wartość ogólna zadania: 24 880,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 22380,00 zł
Opis Projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich wychowanków przedszkola i ich rodziców, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Głównym jego celem jest przybliżenie dzieciom środowiska wsi, z jej mieszkańcami, hodowanymi zwierzętami, uprawianymi roślinami, historią i współczesnością. Priorytetowym zadaniem Projektu jest budowanie porozumienia między wsią a miastem, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, poznawanie warunków w jakich powstaje żywność oraz wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez umożliwienie im kontaktu z naturą i rolnictwem oraz poznanie swojego regionu – województwo łódzkie. Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci. Daje on możliwość wzbogacenia własnych doświadczeń poprzez umożliwienie kontaktu z naturą, rolnictwem, tradycją i historią oraz poznanie własnego regionu. Pozwala także na nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami takimi jak np. Regionalne Koło Pszczelarzy w Kocierzowach czy Stowarzyszenie Kobiet w Kietlinie. Zajęcia ekologiczne w terenie i stacjonarne w przedszkolu, prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów ( warsztaty z rękodzieła, ceramiczne, plastyczne, muzyczne, ekologiczne).W znacznym stopniu wzbogacą one wiedzę ekologiczną dzieci i rodziców. Wychowankowie przedszkola poszerzą wiadomości na temat zdrowego odżywiania, dbałości o naturalne środowisko oraz budowanie współodpowiedzialności za jego stan. W ramach projektu zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do zajęć , wycieczki autokarowe, zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne, konkursy (fotograficzny, plastyczny, wiedzy o charakterze rodzinnym) oraz wystawy i przedstawienia.
PODSUMOWANIE PROJEKTU „BLISKIE SPOTKANIA ZE WSIĄ”

21 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Bliskie spotkania ze wsią”, w którym uczestniczył Prezydent Radomska Jarosław Ferenc. W pierwszej części spotkania dzieci zaprezentowały swoją wiedzę o wsi, zdrowym żywieniu i ekologii odpowiadając na pytania zadawane przez Dyrektora Przedszkola. Następnie grupa dzieci 5-letnich zaprezentowała przedstawienie pt. „W zagrodzie cioci Teci”. Występ małych aktorów spotkał się z dużym uznaniem ze strony widowni i został nagrodzony gromkimi brawami. Druga część podsumowania to multimedialna prezentacja podsumowująca realizację zadań w ramach ww. projektu. Na zakończenie Dyrektor podziękował nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu.

logo projektu