Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku

W sierpniu 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. "EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016".

We wrześniu 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku złożyła do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" w roku szkolnym 2015/2016 na zadanie pn. "Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku".

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2015 r. i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława St. Reymonta w Radomsku otrzymała dotację w kwocie 12 610,00 zł na realizację projektu. Wkład własny szkoły do projektu wynosi
2 190,00 zł. Projekt realizowany w terminie od 02.11.2015 r. do 20.06.2016 r.

Informacje o realizowanym Projekcie: Nazwa zadania: "Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku".

Wartość ogólna zadania: 14 800,00 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- dotacja zadań z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" w wysokości 12 610,00 zł.

Opis projektu:
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i ich rodziców, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Głównym jego celem jest poznanie walorów i osobliwości parków krajobrazowych województwa łódzkiego jako terenów o unikalnym krajobrazie, bogatych florystycznie i faunistycznie, ciekawych pod względem budowy geologicznej.

Projekt pozwoli na kształtowanie właściwych relacji i prawidłowej komunikacji miedzy dziećmi i dorosłymi wskutek podejmowania wspólnych działań zespołowych.
Priorytetowym zadaniem Projektu jest propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej oraz wzrost odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez umożliwienie dzieciom kontaktu z naturą.

Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Pozwalają także na kontynuowanie współpracy z różnymi podmiotami, m.in. Nadleśnictwem, Kołem Łowieckim, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku.

Zajęcia ekologiczne w terenie i stacjonarne w szkole prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, wycieczki autokarowe, zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne, konkursy (fotograficzny, plastyczny, techniczny, wiedzy) oraz wystawy i spotkanie z żywymi gadami.

Linki do stron: www.zainwestujwekologie.pl,

www.wfosigw.lodz.pl,

www.zsg3.radomsko.pl/szkolawterenie/index.html