Zadanie pn.
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2018 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Wartość ogólna zadania : 12 873,60 PLN brutto

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 90 % wartości ogólnej zadania tj. 11 502,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 40,00 Mg odpadów zawierających azbest.

wfos5 1 1453798980

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl