Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2019 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania : 12 857,18 PLN netto

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 89,01 % wartości ogólnej zadania tj. 11 444,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 41,609 Mg odpadów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl

wfos5 1 1453798980