ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2020

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2020 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania : 20 319,00 PLN brutto

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości : 17 942,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 51,264 Mg odpadów zawierających azbest.

wfos5 1 1453798980

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl