Projekt zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Nr projektu: 479/2004

Beneficjent: Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu była budowa drogi miejskiej dojazdowej do 164-hektarowej działki inwestycyjnej o łącznej długości 794,36 m, na odcinku od ul. Brzeźnickiej - węzeł H (skrzyżowanie proste) do węzła J wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dzięki realizacji projektu ŁSSE uzyskała dostęp do Drogi Krajowej Nr 1 (docelowo autostrady A1). Ponadto w połączeniu z inwestycją pn. Budowa drogi (odcinek G-K) - uzbrojenie działki inwestycyjnej Radomsku, dostęp do Drogi Krajowej Nr 1 uzyskały pozostałe obszary inwestycyjne przylegające do ŁSSE.

Dzięki budowie drogi, miasto zyskało ponadto alternatywne połączenie komunikacyjne przebiegające poza zabudową mieszkalną, zwiększającą w ten sposób bezpieczeństwo i płynność ruchu kołowego.

Wartość projektu: 4 203 715,67 zł

Dofinansowanie z EFRR: 2 980 299,58 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2004 – 30 listopada 2005 r.