Projekt zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Nr projektu: 480/2004

Beneficjent: Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu było uzbrojenie działki inwestycyjnej w Radomsku poprzez wykonanie fragmentu zachodniej obwodnicy miasta o łącznej długości 3043,35 m. i szerokości jezdni na odcinku G-C: 7,0 m oraz na odcinku C-K: 8,0 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa: wodociągów, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i linii energetycznej WN).

Dzięki realizacji projektu „Budowa drogi (odcinek G – K) – uzbrojenie działki inwestycyjnej w Radomsku”, w połączeniu z inwestycją Budową drogi dojazdowej (odcinek H-J) do działki inwestycyjnej także współfinansowaną z środków EFRR w ramach ZPORR (Projekt Nr 479/2004), możliwe było oddanie do dyspozycji potencjalnym inwestorom 164 ha terenu posiadającego infrastrukturę drogową, i położonego przy bardzo atrakcyjnym skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. W efekcie, przyczyni się to do powstania wielu nowych przedsiębiorstw, czego skutkiem (zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego (priorytet II – Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa) będzie stworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej.

Dzięki budowie drogi, miasto uzyskało ponadto alternatywne połączenie komunikacyjne przebiegające poza zabudową mieszkalną, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo i płynność ruchu kołowego.

Wartość projektu: 15 335 538,70 zł

Dofinansowanie z EFRR: 11 292 578,27 zł

Okres realizacji: 1 lipca 2004 – 30 grudnia 2006r.