Gmina Miasto Radomsko ogłasza nabór uzupełniający wniosków na najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7e.

Właścicielem i administratorem budynku przy ul. Sadowej 7e będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.

Przydział lokali mieszkalnych odbywać się będzie na zasadach i według kryteriów ujętych w Uchwale Nr XVI/184/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.

Nabór uzupełniający dotyczy 6 następujących lokali mieszkalnych:
Nr lokalu Kondygnacja Powierzchnia (m2)
3 parter 55,35
10 II piętro 55,17
11 II piętro 55,17
16 III piętro 48,90
26 II piętro 55,17
32 III piętro 48,90

Warunkiem ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7 e jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (parter).

Druk wniosku o zawarcie umowy najmu dostępny jest również na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska i siedzibie Spółki TBS, ul. Kościuszki 12a, 97-500 Radomsko.

Wnioski niekompletne lub złożone poza terminem wyznaczonym na składanie wniosków nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków: 05.10.2020 – 30.10.2020

Gmina poinformuje zakwalifikowanych wnioskodawców o wyniku oceny oraz przekaże administratorowi budynku wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

 

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przy ul. Sadowej 7e
2. Karta informacyjna
3. Uchwała nr XVI/184/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 kwietnia 2020 roku.