PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Zadanie pn.
1. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Łączna kwota dofinansowania uzyskana przez Miasto Radomsko z WFOŚiGW zostanie udzielona do wysokości 2 521 501, 00 zł.


Dokumenty do pobrania:

1. Program Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Logo WFOŚiGW w Łodzi


www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl