Opłata targowa

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Od opłaty targowej zwolnione są osoby i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Pobierana jest codziennie przez inkasentów, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3435).
  4. Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4786),
  5. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

INFORMACJA w sprawie opłaty targowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72